Genel Bilgi


KURULUŞU

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), 1997 yılında başlatılan TÜBİTAK ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri) Programının TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile 2006 yılı sonunda kapatılmasının ardından kurulmuş bir platformdur.  TÜBİTAK ÜSAM kapsamında kurulan, halen dernek veya şirket tüzel kişilikleri ile üniversite-sanayi arayüz yapıları olarak faaliyet gösteren ve ÜSİMP kurucusu olan bu Merkezler aşağıda alfabetik sırada verilmiştir:

1)    Adana ÜSAM – Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araş. Mrk. Der. ve Ar-Ge İktisadi İşl.

2)    BİYOMEDTEK – Biyomedikal Teknolojiler Merkezi Derneği

3)    ODAGEM – OSTİM Ortadoğu İleri İmalat Sist. ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi A.Ş.

4)    OTAM (İTÜ Otomotiv Araştırma Merkezi, OTAM A.Ş.)

5)    SAM – Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.

6)    TTV – Türk Tekstil Vakfı (TAM Tekstil Araştırma Merkezi Kurucu Ortağı Olarak)

ÜSİMP, farklı kamu ve özel sektör gruplarını bir araya toplamış kuruluşundan itibaren giderek genişleyen bir çatı kuruluş olarak faaliyet gösteren bir oluşumdur. Özellikle Teknoloji Transfer Ofisleri sayısındaki artış yeni TTO’ların da ÜSİMP’e üyelik sürecini hızlandırmıştır. Farklı sektörlerden değişik kimliklere sahip arayüz kurumlarının katılımı ile üye sayısı 100'ü geçmiş olan ÜSİMP, “Üniversite, İş dünyası ve STK” temsilcilerini şemsiyesi altında barındırmaktadır.

 

MİSYONU

ÜSİMP’in misyonu, ulusal bir işbirliği kültürü geliştirerek, üniversite-sanayi işbirliği alanında arayüz kuruluşlarının oluşturulmasına, bu yapıların kurumsallaşmasına, nitelik ve performanslarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak; ülkemizde üretilen bilgi ve teknolojilerin topluma aktarılabilmesi amacıyla teknoloji transfer uygulamalarının etkin ve verimli olarak yürütülebilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamaktır.

ÜSİMP, bu genel amaç kapsamında toplumsal sorumluluk anlayışı ile hareket etmektedir. Herhangi bir yaptırım gücü olmayan bir “sivil insiyatif” olarak kendi misyonu doğrultusunda hem üniversitelerimizde, hem sanayimizde hem de kamunun ilgili kurumlarında farkındalık yaratmaya ve imkanları ölçüsünde çalışmalara katkı sağlamaya gayret etmektedir. Bu doğrultuda ülkemizi teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden bir yapıya getirebilme süreçlerinde:

- Üniversitelerimizde; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında yeni teknoloji üretilmesine, üretilen bu teknolojilerin topluma aktarılmasının teşvik edilmesine ve üniversitelerde teknoloji transfer mekanizmaların geliştirilmesine,

- Sanayi Sektörünün ise; teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden, üniversiteler ile etkin bir işbirliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktadır.

 

AMAÇLARI

- Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi,

- Ulusal ve uluslararası ortamlarda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yaygınlaştırılması,

- Üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurumsallaşması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi, Türkiye’de faaliyet gösteren arayüz kuruluşları için bir hizmet standardizasyon ve tanınırlık sürecinin oluşturulması, kuruluşların kalite ve performanslarının iyileştirilmesi,

- Resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi işbirliği konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlanmasıdır.

 

HEDEFLERİ

- Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek ve bu kurum ve kuruluşlar ile bilimsel işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek,

- Ulusal ve uluslararası ortamlarda resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmeleri ve yaygınlaştırabilmelerini sağlamak,

- Üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurumsallaşma süreçlerinde, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi konularında danışmanlık ve rehberlik desteği vermek,

- Türkiye’de faaliyet gösteren arayüz kuruluşları için bir hizmet standardizasyon ve tanınırlık süreci oluşturmak ve bu kuruluşların kalitesine ve performansına katkıda bulunmak.

- Resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi işbirliği konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamaktır.

 

YAPISI

Bir platform olarak faaliyetlerini sürdüren ÜSİMP, üye kuruluşların temsilcilerinin arasından seçilen bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir.

 

 

 

 

 

ÜSİMP MİSYON VE YAKLAŞIMININ EVRİMİ

2021 yılı itibari ile 14 yılını tamamlamış olan Platformumuzun ortaya çıkan koşul ve gereksinimlere hızla yanıt verebilen bir yapı ile ve birçok kez ihtiyaçları öngörerek, ulusal Ar-Ge ve Yenilik ekosistemimizin gelişimine paralel bir evrim sergilediği görülmektedir.

evrim 2020

Halen 100'ün üzerinde kurumsal üyesi ile önemli bir sivil inisiyatif haline gelmiş olan ÜSİMP’in ana hedefi ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğini gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkararak bilgi tabanlı ekonomi oluşturma sürecine katkı vermek; tek gücü ise ülkemizin dört bir yanına yayılmış, bu misyona adanmışlıkla gönül vermiş, her biri kendi konusunda uzman üyeleridir. Tüm etkinlikler ÜSİMP üyelerinin “imece ruhu ile” maddi ve manevi katkılar koyarak büyük özverilerle gerçekleştirilmiştir. 

2007’den beri faaliyet gösteren platformumuzun ortaya çıkan koşul ve gereksinimlere hızla yanıt verebilen bir yapı ile ve birçok kez ihtiyaçları öngörerek, ulusal Ar-Ge ve Yenilik ekosistemimizin gelişimine paralel bir evrim sergilediği görülmektedir.

 

 • Bilgi/ Teknoloji Transferi Ekosisteminin ana unsuru olan arayüzlerin sayısının artması ile 2020 yılında “Birlikte Öğrenme-Birlikte Hizmet Üretme” hedefiyle ekosistemin geliştirilmesi ve daha nitelikli hizmet üretme çalışmaları  kapsamında çok katılımlı etkin çalıştaylar, eğitimler, iş birliği toplantıları, webinarlar ve sempozyumlar ön plana çıkmıştır.

 

 • 2019 - Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi - İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında USIMP tarafından kurgulanan ve USIMP Üyeleri ile yürütülmekte olan proje, USİMP’in ulusal Teknoloji Transfer süreçlerinin standardizasyonu ve kapasite gelişimi gayretlerinin kurumsallaşmasına hizmet etmiştir. ÜSİMP Üyelerinden Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) yürütücülüğünde, üyelerimiz Sabancı, Özyeğin, Okan, İstanbul Kültür ve İstanbul Arel üniversiteleriyle, İstanbul Teknopark, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, SUNUM (Kalkınma Bakanlığı, İleri Araştırma Altyapısı), VSY Biotechnology ve Atabay İlaç Sanayi Ar-Ge Merkezleri ortaklığı ve iştirakçiliği ile desteklenmektedir. Projenin “gönüllülük esasıyla birlikte öğrenme amacı ile bir araya gelen paydaşlardan” oluşuyor olması ve “kullanıcı odaklı kapasite geliştirme” ilkesini benimsemiş olması gelecekte sürdürülebilir bir işbirliği ağı olarak yapılanmasına ve giderek genişlemesine imkan verecektir.

 

 • 2018 - Teknoloji Transfer Uzmanı Resmi Tanımı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 9 Haziran 2018 tarihinde resmen kabulu ve Resmi Gazetede ve yayınlanması,

 

 • 2018 - Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimleri’nin uluslararası tanınırlığı ile USIMP eğitim ve faaliyetlerinden elde edilecek “sürekli eğitim puanları” ile Teknoloji Transfer Profesyoneli uluslararası Mesleki tanınırlık belgesi olan RTTP sertifikasına yönelik olarak onaylanması,

 

 • 2018 - Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ile KUSİ Platformu tarafından ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin ulusal bir araç olarak kullanımına yönelik Protokolun imzalanması,

 

 • 2017 - Hızlı büyümenin getirdiği bir kalite sorununa yönelik olarak Teknoloji Transferi hizmetlerine yönelik “benchmarking” ve kalite güvencesi altında ortak akıl ile “hizmet üretme” çalışmaları başlatılması.
 • Teknoloji Transfer Uzmanı mesleğini tanımlanması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdindeki tanınırlığının sağlanması,
 • Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) eğitim modüllerinin kurgulanması,
 • Ulusal düzlemde Türkçe olarak verilecek eğitimlerin Teknoloji Transfer Uzmanlarının uluslararası tanınırlık belgesi olan RTTP ile ilişkilendirilmesi,
 • Yerel ekosistemdeki teknoloji transfer uygulamalarının uluslararası düzlemde tanınırlığının sağlanmaya çalışılması,
 • Ulusal mentorluk inisiyatifi ile mentorluk hizmetlerine bir kalite ve standart getirilmesi,
 • İnovasyon Karnesi, Durum Analizi, gibi on-line standardize edilmiş araçlarla kurumlara benchmarking yapılması, hizmet kalitesinin garanti altına alınması,
 • Patent fuarı etkinliği ile fikri varlıkların yerel sosyo-ekonomik katkı sağlayabilmesi için standardize süreçler geliştirilmeye çalışılması,
 • Girişimcilik ekosisteminin yerel sosyo-ekonomik odaklı olarak geliştirilmesi,
 • Stratejik ortaklıklar kurularak Sanayici ile buluşçunun birlikte çalışacağı hızlandırıcı modelinin kurgulanması

 

 • 2016 - Kurumsal ve bireysel anlamda birlikte öğrenmenin parçası olarak “birlikte üretme” süreçleri ile ülke düzleminde kurumların sahip olduğu ayrık yetkinliklerin ulusal yetkinliğe dönüştürülmesi,

 

 • 2016 - Üyelerimizin bilgi ve deneyim zenginliğinin yarattığı kaynağın/hazinenin ulusal ekosistemimizin kalite odaklı kapasite artırımı için yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlı hizmet süreçlerinin tasarlanması,

 

 • 2013 - Desteklenen  TTO’lar arası deneyim paylaşımı ve “birlikte öğrenme” kültürünün oluşması ve yaygınlaşması, “TTO Ağı”, “Girişimcilik Ağı” ve en son “İş Mentorluğu Ulusal İnisiyatifi” gibi alt şemsiye kurgular

 

 • 2013 - TÜBİTAK 1513 desteği sonrasında Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaşması sürecinde ortaya çıkan eğitilmiş personel ihtiyacına yönelik eğitimler,

 

 • 2012 -  Kamu düzleminde daha etkin rol ile dört yıldaki bilgi birikimini ve oluşturduğu uluslararası bağlantıları da kullanarak Türkiye için en uygun “Teknoloji Transfer Ofisi” modeli tartışması,

​​​​​​​

 • 2012 - Bakanlıklar, TPE, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden “politika oluşturma” çalışmaları, AUTM- Association of University Technology Managers ile imzaladığı işbirliği anlaşması sonucu davet ettiği uzmanlarla YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK nezdinde sunulan rapor,

​​​​​​​

 • 2011 - Üye sayısını 18’e yükseldiğinde mevcut birikim ve zenginliğin ülke geneline yayılabilmesi için farklı üyelik tipleri ile ulusal anlamda “farkındalık ve kapasite artırımı” çalışmaları,

​​​​​​​

 • 2008 - “1. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi” ilk faaliyet ile Üniversitelerimizdeki zenginliği topluma katma değer yaratacak modeller oluşturma misyonu,

​​​​​​​

 • 2007 -  Kuruluş misyonu yerelde mevcut noktasal deneyimleri bir şemsiye altında toplayarak “deneyim ve iyi uygulamalar havuzu” yaratma.