Bizi takip edin
Diller tr en

Çalışma Yönergesi


ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU (ÜSİMP) ÇALIŞMA İLKELERİ

(31 Ekim 2008 - Değişiklik: 20 Haziran 2012, 02 Kasım 2013, 01 Kasım 2014, 9 Haziran 2015, 30 Ocak 2016)

 

Madde-1. Tanım

ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu), ülkemizin kalkınma çabaları içerisinde vazgeçilemez bir yeri olan üniversite sanayi işbirliği konusunda deneyim sahibi kuruluşlar tarafından Haziran 2007’de kurulmuştur.

ÜSİMP kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

ÜSİMP - Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu, Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri (ÜSİM) Derneği tüzel kişiliği tarafından temsil edilir. ÜSİMP mali işlemleri, bağışlar dışında, tümüyle ÜSİM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri) Derneği Ar-Ge İktisadi İşletmesi tarafından yürütülür.

ÜSİMP hakkındaki bilgilere www.usimp.org.tr adresinden erişilebilir.

Bu ilkeler ÜSİMP üyeleri tarafından belirlenmiş bir uzlaşı belgesidir. Belge, üyelerin neden böyle bir çatı altında buluştuğu, neyi amaçladığı, bu amaçlara ulaşabilmek için neleri, nasıl yapması gerektiği gibi ortak yaşam kurallarını belirlemektedir.

 

 Madde-2. Amaç

a) Üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda;

i. Ülkemizdeki resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmeleri ve yaygınlaştırabilmelerini sağlamak,

ii. Yeni kurulacak üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurumsallaşma süreçlerinde, hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi konularında danışmanlık ve rehberlik desteği vermek,

iii. Sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek ve önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmak, yetkili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

iv. Benzer deneyimlere sahip uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

v. Ulusal ve uluslararası ortamlarda yaratılan işbirliği kültürünün yayılması için yardımcı olmak,

vi. İlgili konularda eğitimler düzenlemek ve/veya düzenlenen eğitimlere katkıda bulunmak,

vii. Türkiye’de faaliyet gösteren arayüz kuruluşları için bir hizmet standardizasyon ve tanınırlık süreci oluşturmak ve bu kuruluşların kalitesine ve performansına katkıda bulunmak.

b) Ülkenin Ar-Ge politikalarının belirlenmesi konusunda öneriler geliştirmek, ortak akıl oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak,

c) Resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi işbirliği konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamak,

d) Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek ve bu kurum ve kuruluşlar ile bilimsel işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek,

e) Diğer ulusal platform ve kümeler ile üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi faaliyetleri çerçevesinde bilgi paylaşımı ve bilimsel işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek,

f) Üniversite-sanayi işbirliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmek,

g) Üniversitelerde aynı amaca yönelik öğrenci birlikteliklerini desteklemek ve öğrencilerde farkındalık yaratılmasını sağlamak.

 

Madde 3. Üyelik

Üyelik koşulları ve işlemleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a) Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili faaliyette bulunan ve/veya destekleyen tüm kurum, kuruluşlar ve yapılar veya bunların ilgili birimleri, sanayici dernek ve odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketleri, Ar-Ge merkezleri, üniversitelerin ilgili birimleri, araştırma enstitüleri ÜSİMP üyesi olabilirler.

b) ÜSİMP üyeliği, “Destekleyici Üye” ve “Arayüz Üye” olmak üzere üç ayrı statüde olabilir.

i. Üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda paydaşlarına uygun ortam hazırlayan ve kolaylaştırıcı hizmetler gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar “Destekleyici Üye” statüsünde,

ii. Üniversite sanayi işbirliği konusunda ÜSİMP Üyelik Başvuru Formunda verilen modüler hizmetlerden en az üçünü belirli ölçüde gerçekleştiren ve bunları çeşitlendirip yaygınlaştırmayı hedefleyen kurum ve kuruluşlar“ Arayüz Üye” statüsünde,

ÜSİMP üyesi olabilirler.

c) Üyelik kurum ve kuruluşların doğrudan başvurusu veya davet yoluyla olur. Üyeliğe davet önerisini ÜSİMP üyesi kuruluşlar yapabilir. “ÜSİMP Üyelik Formu” doldurularak başvuru yapan veya davet edilen kurum/kuruluş hakkındaki ek tanıtıcı bilgilerle, başvuru ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanlığına gönderilir. “ÜSİMP Üyelik Formu”nda hangi tür üyeliğe başvurulduğu/önerildiği belirtilir.

d) ÜSİMP Yürütme Kurulu, “üyelik başvurusu”nu veya “üyelik davet önerisi”ni değerlendirir ve karara bağlayarak ÜSİMP üyelerine bilgi verir.

 

Madde-4. Üyelik Hakları

ÜSİMP’e Üye olan kuruluşlar aşağıdaki haklara sahiptir:

a) ÜSİMP tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, vb. toplantılara ücretsiz olarak katılmak,

b) ÜSİMP tarafından ücretli olarak düzenlenen eğitimlere indirimli olarak katılmak,

c) Uzmanlık alanlarında talep edilecek yardımın (desteğin) boyutu ücret mukabili yapılan profesyonel işler mertebesini aşmamak kaydı ile ÜSİMP üyesi kuruluşların deneyimlerinden ücretsiz olarak yararlanmak,

d) Yürütme Kurulu tarafından belirlenen “Hizmet Niteliği Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri” kapsamında Üniversite-sanayi işbirliği konularındaki faaliyetlerin hizmet standardizasyonu ve tanınırlığı gibi süreç değerlendirmelerinde ÜSİMP’den ücretsiz hizmet almak.

 

Madde-5. Üyelik Yükümlülükleri

ÜSİMP’e “Destekleyici” ve “Arayüz” olan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ederler:

a) ÜSİMP’in “Çalışma İlkeleri”ne uygun hareket etmek;

b) Genel Kurul’un belirleyeceği yıllık tutarı ÜSİMP Faaliyetlerine katkı sağlamak üzere “Hizmet Bedeli” olarak “Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği Ar-Ge İktisadi İşletmesi” hesabına fatura karşılığında ödemek

c) ÜSİMP Genel Kurul toplantılarına en az bir temsilci ile katılmak,

d) Yılda bir kez Üyelik formunda belirtilen modüler hizmetler kapsamında üye kuruluşun o yıl gerçekleştirdiği etkinlikleri ÜSİMP Genel Kuruluna sunmak,

e) Üyelerden gelecek taleplere öncelik tanıyarak, tüm ÜSİMP üyeleri ile deneyimlerini paylaşmak,

f) ÜSİMP çalışmalarına ayni ve/veya maddi katkı koymak,

g) ÜSİMP etkinliklerine aktif olarak katılmak, yeni etkinlikler için öneriler getirmek;

h) Ayrıca üyeler, gönüllülük esasıyla ve Yürütme Kurulu veya Genel Kurul’da alınacak kararlar doğrultusunda aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ederler:

 

i. ÜSİMP toplantılarına (Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, Çalışma Kurulları, vb.) ev sahipliği yapmak,

ii. ÜSİMP himayesinde etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklerde, lojistik organizasyon kapsamında ev sahipliği yapmak.

 

Madde-6. Üyeliğin Sonlanması

a) Üyelikten Ayrılma:

Her üye, dilediği anda Yürütme Kurulu’na yapacağı yazılı bildirim ile ÜSİMP üyeliğinden çıkabilir. Üyenin istifa dilekçesi ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

b) Üyeliğin Düşmesi:

i. Geçerli bir yazılı mazereti olmadan üst üste iki Genel Kurul toplantısına katılmadığı için Yürütme Kurulu tarafından “uyarı” gönderilen bir üye, 3. Genel Kurul’a da katılmaması durumunda,

ii. Üyenin veya bağlı olduğu tüzel kişiliğin ortadan kalkması gibi her hangi bir nedenle üye olma şartlarını kaybetmiş olan,

üyeler, ek karara gerek olmaksızın üyelikten ayrılmış kabul edilir.

c) Üyelikten Çıkarılma:

i. ÜSİMP’in “Çalışma İlkeleri”ne aykırı davranışlarda bulunan,

ii. ÜSİMP amaçlarına uygun hareket etmeyen, ÜSİMP’in amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak bir tutum takınan,

iii. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, (Yıllık katkı payını ödemeyen üyeler hakkında yapılacak işlemlere Genel Kurul karar verir) üyeler, Yürütme Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile ÜSİMP üyeliğinden çıkarılırlar.

 

Madde-7. ÜSİMP Organları

ÜSİMP organları Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu ve Çalışma Kurullarıdır. Genel Kurul ÜSİMP’in en yetkili organıdır.

Gerekli görüldüğü takdirde, Yürütme Kurulu’nun veya Genel Kurul üyelerinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile yeni kurullar ve komisyonlar oluşturulabilir.

 

Madde-8. Genel Kurul

Genel Kurul, ÜSİMP’in“Destekleyici” ve “Arayüz” üye kuruluşlarının temsilcileri ile Danışma Kurulu üyelerinden oluşur. Üye kuruluş, ÜSİMP toplantılarına kendi adına katılacak 1 asil ve 1 yedek temsilciyi bildirir ve bu kişilerden en az birinin katılımını sağlar. Toplantılarda her üye kuruluş bir oy hakkına sahiptir.

Genel Kurul yılda en az iki kez gündemli olarak Yürütme Kurulunun daveti üzerine toplanır. Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilecek bir Genel Kurul Divanı başkanlık eder.

ÜSİMP üyesi olmayan üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili kuruluş ve kişiler ÜSİMP Yürütme Kurulu daveti üzerine ÜSİMP Genel Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Gözlemciler oy kullanamazlar.

 

Madde-9. Genel Kurulun Görev ve Sorumlulukları

Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a) Çalışma İlkeleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

c) ÜSİMP Üyelerinin Madde 5-b’de belirtilen kapsamda ÜSİMP faaliyetlerine katkı olarak yapacakları yıllık katkı miktarlarını belirlemek,

d) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yürütme Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini görüşüp onaylamak; Yürütme Kurulu’nu aklamak,

e) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesi’nin hesaplarını kontrol ve ibra etmek,

f) Mevcut Yürütme Kurulu’nun Dernek ve İktisadi İşletme hesaplarının Genel Kurul tarafından ibra edilmemesi halinde Yürütme Kurulunu müstafi addetmek ve aynı Genel Kurul’da yeni bir Yürütme Kurulu seçmek,

g) Gelecek çalışma dönemi Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

ğ) Akademi ile sanayi arasında ve bölgeler arasında dengeli bir temsil sağlanması; ÜSİMP faaliyetlerine katkılar ve tecrübe, kıdem gibi ölçütleri dikkate alarak gelecek çalışma dönemi Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

 

Seçimde açık veya gizli oy kullanılması, listelerin veya adayların tek tek oylanması, vb. hususlar hakkında kararı verecek olan Genel Kurul Divanı'na görüş bildirmek.

h) Çalışma İlkeleri değişikliklerine ilişkin Yürütme Kurulu önerilerini görüşüp karara bağlamak,

i) Yürütme Kurulu’nun hazırlayıp önerdiği ilkeler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar/ komisyonlar hakkında karar almak

j) Yürütme Kurulu’nun üyelikten çıkarılma önerilerini karara bağlamak,

k) Uluslararası çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılmak, bunlarla işbirliğinde bulunmak için Yürütme Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

l) Yürütme Kurulu’nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.

 

Madde-10. Yürütme Kurulu

ÜSİMP Yürütme Kurulu, dokuz  üye temsilcisi kişiden oluşur ve kendi aralarından bir Başkan, üç Başkan yardımcısı seçerler. Genel Kurulun Danışma Kurulu üyeleri dışındaki üyeleri arasından seçilen Yürütme Kurulu, iki yıllık bir süre için görev yapar. Üye kuruluşun hangi temsilcisinin Yürütme Kurulunda görev yapacağı da seçim sonucunda belirtilir. Yürütme Kurulu üyeliği için ayrıca aynı şekilde dokuz yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler göreve çağırılır.

Başkan ve Başkan Yardımcıları görev dağılımına Yürütme Kurulu karar verir. Yürütme Kurulu ÜSİMP faaliyetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi konularında gündemli olarak gerek görüldüğü sıklıkta toplanır. Toplantılar sanal olarak e-posta ile veya telekonferans ile de yapılabilir.

 

Madde-11. Yürütme Kurulunun Görevleri

a) ÜSİMP üyelerinin görüşlerini alarak Genel Kurul toplantısının gündemini hazırlamak,

b) Üyelik işlemlerini yürütmek,

c) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek ve Genel Kurul üyelerinin sanal ortamda onayını almak,

d)Genel Kurul tarafından gerekli görülen konularda Çalışma Kurulları veya Komisyonlar oluşturmak ve bunların çalışmalarını verimli bir şekilde yürütmelerini sağlamak,

e) Genel Kurul, Danışma Kurulu ile Çalışma Kurulları arasında gerekli eşgüdümü sağlamak,

f) ÜSİMP üyeleri arasında eşgüdümü sağlamak,

g) Kurullarda alınan kararları kayıt altına almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek.

h) ÜSİMP Genel Kurulunun belirleyeceği yıllık tutarın her ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluştan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği Ar-Ge İktisadi İşletmesi tarafından “ÜSİ hizmet bedeli” olarak üyenin ismine düzenlenecek fatura karşılığında tahsil etmek,

 

Madde-12. Yürütme Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri

a) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği üyesi olmak,

b) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Ar-Ge İktisadi İşletmesinin yönetim organlarında görev almak,

c) Dernek üyeliği ve yönetim görevlerinin ÜSİMP Yürütme Kurulu üyeliğiyle başlayacağını ve ÜSİMP Yürütme Kurulu üyeliğinin sona ermesiyle sona ereceğini kabul etmek,

d) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletme hesaplarının ÜSİMP Genel Kurulu tarafından ibra edilmemesi halinde Yürütme Kurulu üyelerinin müstafi sayılacağını kabul etmek.

 

Madde 13– Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurul üyeleri (Danışma Kurulu üyeleri hariç) arasından Genel Kurulun Danışma Kurulu üyeleri dışındaki üyeler tarafından seçilecek üç üyeden oluşur. Aynı şekilde, Denetleme Kurulu üyeliği için ayrıca üç yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, iki yıllık bir süre için görev yapar. Denetleme Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir.

Denetleme Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Asil üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler göreve çağırılır.

 

Madde 14– Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a) ÜSİMP’in tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yürütme Kurulu’na iletmek,

b) Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yürütme Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,

c) Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul’a sunmak.

 

 Madde-15.Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Ortak Yükümlülükleri

a) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği üyesi olmak,

b) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Ar-Ge İktisadi İşletmesinin yönetim organlarında görev almak,

c) Dernek üyeliği ve yönetim görevlerinin ÜSİMP Yürütme Kurulu / Denetleme Kurulu üyeliğiyle başlayacağını ve ÜSİMP Yürütme Kurulu / Denetleme Kurulu üyeliğinin sona ermesiyle sona ereceğini kabul etmek,

d) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletme hesaplarının ÜSİMP Genel Kurulu tarafından ibra edilmemesi halinde Yürütme Kurulu / Denetleme Kurulu üyelerinin müstafi sayılacağını kabul etmek.

 

Madde-16. Danışma Kurulu

ÜSİMP üyesi kuruluşların temsilcileri dışında olan ve üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji transferi konularında önemli birikime sahip gerçek kişiler ÜSİMP Danışma Kurulu üyesi olabilirler. Bu birikime sahip kişiler Danışma Kuruluna üye olmak üzere Yürütme Kurulu tarafından davet edilirler.

Davet edilmesi düşünülen kişiler hakkında ÜSİMP Yürütme Kurulu Genel Kurula e-posta ile gerekli tanıtıcı bilgileri gönderir. ÜSİMP üyelerinin çoğunluğu olumsuz bir görüş belirtmediği takdirde “üyelik davet önerisi” Platform tarafından onaylanmış sayılarak gerekli işlemler Yürütme Kurulu tarafından yapılır.

 

Madde-17. Danışma Kurulu Üyelerinin Hakları ve Sorumlulukları

Danışma Kurulu üyelerinin:

a) ÜSİMP toplantılarına ve etkinliklerine katılmaları,

b) ÜSİMP faaliyetlerini izlemeleri, değerlendirmeleri; etkinliğinin artırılması ve faaliyetlerinin iyileştirilmesi için görüş ve önerilerini Yürütme Kurulu’na sunmaları,

c) ÜSİMP üyelerinin sorunlarının çözümü veya ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda uzmanlıklarına gereksinim duyulacak alanlarda üyelere yardımcı olmaları,

beklenir.

Danışma Kurulu üyeleri, ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşların haklarına sahiptirler.

Danışma Kurulu üyelerinin ÜSİMP toplantılarına ve etkinliklerine katılmaları için ulaşım ve konaklama giderleri talep etmeleri durumunda ÜSİMP tarafından karşılanır,

Danışma Kurulu üyelerinden uzmanlık alanlarında talep edilecek yardımın (desteğin) boyutu ücret mukabili yapılan profesyonel işler mertebesinde olamaz, Yürütme Kurulu ÜSİMP üyelerinden gelebilecek bu tip talepleri işleme koymaz.

Danışma Kurulu üyeliği, Madde 16'da tanımlandığı üzere, ÜSİMP tarafından liyakat ölçüsüne dayanarak yapılan bir tekliftir. ÜSİMP'in görünürlüğü açısından, bu teklifi kabul ederek Danışma Kurulu üyesi olanların, "ÜSİMP Danışma Kurulu Üyesi" unvanını kullanmaları beklenir.

 

Madde-18. Çalışma Kurulları ve Komisyonlar

Yürütme Kurulunun önerisi Genel Kurulun onayı ile ÜSİMP faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Çalışma Kurulları veya Komisyonlar oluşturulabilir. Çalışma Kurul ve Komisyon üyelerini Yürütme Kurulu belirler ve Genel Kurul’a bilgi verir.

 

Madde-19. Ulusal Kongre

ÜSİMP her yıl Mayıs veya Haziran ayı içerisinde üyelerden birinin veya bir kaçının ev sahipliğinde teması önceden belirlenmiş bir Ulusal Kongre düzenler. Bir sonraki kongrenin tarihi, yeri ve ev sahibi kuruluşu bir önceki kongrede ilan edilir. Kongrenin düzenlenmesi için ÜSİMP üyelerinden, ilgili paydaşlardan ve uygun görülen uluslararası kuruluşlardan da destek alınır. Ulusal Kongrenin düzenlenmesi ile ilgili tüm konular “Kongre ve Etkinlik Düzenleme İlkeleri” uyarınca belirlenir.

 

Madde-20. ÜSİMP Ödülleri

ÜSİMP Ödülleri, Türkiye'de üniversite sanayi işbirliğinin sağlanmasına, süreçlerinin oluşumuna, kurumsallaşmasına ve tanınırlığına önemli ölçüde katkı vermiş kişilere, "ÜSİMP Ödülleri İlkeleri" ile belirlenen süreçler çerçevesinde verilir. "ÜSİMP Ödülleri İlkeleri"nde yapılacak değişiklikler Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul tarafından hazırlanır ve Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. İlkelerde belirtilmeyen herhangi bir durumla karşılaşılması halinde bir sonraki Genel Kurula kadar uygulama yapılmaz.

 

Madde-21. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ile Ar-Ge İktisadi İşletmesi

a) ÜSİMP faaliyetleri için gereken her türlü desteğin alınması ve harcamaların yapılması işlemleri Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesi aracılığıyla gerçekleştirilir.

b) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği üyeleri ÜSİMP Genel Kurulu tarafından seçilen ÜSİMP Yürütme Kurulu ve ÜSİMP Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur. ÜSİMP Yürütme Kurulu olarak seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üye kuruluş temsilcisi kişiler ile Denetleme Kurulu üyesi olarak seçilen üç asil ve üç yedek üye kuruluş temsilcileriyle birlikte Dernek üye sayısı en çok 24 kişidir. Burada belirtilen kişilerin dışında hiçbir kişi, kurum veya kuruluş ÜSİMP Genel Kurulunun bilgisi ve izni dışında üye alınamaz. ÜSİMP Yürütme Kurulu asil/yedek üyeleri aynı zamanda Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu asil/ yedek üyeleri ve ÜSİMP Denetleme Kurulu üyeleri de aynı zamanda Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği Denetleme Kurulu asil / yedek üyeleri olarak görev yapar.

c) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği üyeliği, ÜSİMP Genel Kurulu tarafından ÜSİMP Yürütme/Denetleme Kuruluna seçilmekle başlar ve ÜSİMP Yürütme Kurulu/Denetleme Kurulu üyeliğinin sona ermesiyle sona erer.

d) ÜSİMP Yürütme Kurulu’nun Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesi hesaplarının ÜSİMP Genel Kurulu tarafından ibra edilmemesi halinde ÜSİMP Yürütme Kurulu müstafi addedilir. Aynı Genel Kurul’da yeni bir Yürütme Kurulu seçilir ve bu kurul ÜSİMP Genel Kurulu adına Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesi ile ilgili tüm yetkileri devralır.

e) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesinin çalışma şekline ilişkin değişiklikler ÜSİMP Genel Kurulu tarafından yapılır.

f) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği Ar-Ge İktisadi İşletmesi, ÜSİMP üyelerinin ÜSİMP Faaliyetlerine katkı sağlamak üzere yapacakları yıllık ödemeleri ilgili kurumlar/kuruluşlar adına düzenleneceği “ÜSİ Hizmet Bedeli” faturası ile tahsil eder.

g) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesinin gelirleri ÜSİMP faaliyetleri kapsamındaki ihtiyaçları ve ÜSİMP Yürütme Kurulunun yönetim ve görev giderleri için kullanılır.

h) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesi, ÜSİMP Yürütme Kurulunun bilgisi ve onayı dışında hiçbir harcama yapamaz.

i) ÜSİMP Yürütme Kurulu da her ÜSİMP Genel Kurulunda Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesinin gelirleri ve giderleri hakkında hesap verir.

 

Ek Madde-1. Kurucular:

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), TÜBİTAK ÜSAM Programı kapsamında faaliyete başlamış olan ve farklı kimliklerle varlık gösteren aşağıdaki Merkezler tarafından kurulmuştur:

1) Adana ÜSAM (Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Derneği ve Ar-Ge İktisadi İşletmesi)

2) BİYOMEDTEK (Biyomedikal Teknolojiler Merkezi Derneği)

3) ODAGEM (OSTİM Ortadoğu İleri İmalat Sistemleri ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi A.Ş.)

4) OTAM (İTÜ Otomotiv Araştırma Merkezi, OTAM A.Ş.)

5) SAM (Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.)

6) TTV (Türk Tekstil Vakfı)

 

Ek Madde-2. Dernek ve İktisadi İşletmenin Kuruluşu

02 Kasım 2013 tarihli ÜSİMP Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Derneği ile Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Derneği Ar-Ge İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

Söz konusu Genel Kurul kararı aşağıda verilmiştir:

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği Kurulması konusunda yapılan çalışmalar hakkında görüşüldü. Hem Dernekler Mevzuatına uygunluğun sağlanması hem de ÜSİMP Genel Kurulu'nun yaptırım gücünün korunabilmesi için Derneğin aşağıdaki özelliklerde olmasına karar verildi:

a) Dernek üyeleri ÜSİMP Yürütme Kurulu üyesi olan kuruluşların temsilcileri olacaktır.

b) Üyelikler kişisel olacaktır, tüzel üyelik olmayacaktır.

c) Dernek üye sayısı dernekler mevzuatının gerektirdiği minimum üye sayısı ile sınırlandırılacaktır. Mevzuatta 5 asil, 5 yedek Yönetim Kurulu ve 3 asil, 3 yedek Denetim Kurulu artı bir kişi olmak üzere minimum üye sayısı 17'dir.

d) Dernek üyesi olanlar Yürütme Kurulu'ndaki görevleri bittikten sonra Dernek üyeliğinden istifa edip ayrılacaklardır. Gerekirse önceden tüm üyelerden tarihsiz istifa mektupları alınır ve ÜSİMP Genel Kurulu tarafından belirlenecek bir heyete gerektiğinde kullanılmak üzere teslim edilir.

e) ÜSİMP Genel Kurulu'nun seçtiği Yürütme Kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri Dernek üyesi olacaklardır. Böylece Dernek yapısını belirleme yetkisi ÜSİMP Genel Kurulu'nda olacaktır.

f) ÜSİMP faaliyetlerinden sağlanabilecek gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve gerekli harcamaların yapılabilmesi için bir iktisadi işletme kurulacaktır.

g) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları başkanları ve üyeleri hiçbir ad altında (maaş, huzur hakkı,... vb.) Dernek bütçesinden gelir sağlayamaz.

h) Derneğin gelir ve giderleri Genel Kurulda tüm üyelerin bilgisine sunulur, hesapları tüm üyelerin incelemesine açık olmalıdır. Bu işlemler ÜSİMP Genel Kurul kararıyla ibra edilecektir.

Mevcut ÜSİMP Yürütme Kurulu üyelerinden ve onların önerdiği 9 (dokuz) kişiden oluşan aşağıdaki kurucu yönetim kurulu ile Derneğin kuruluş işlemi tamamlanmıştır:

 

A. Hamit Serbest (Adana ÜSAM), Hasan Mandal (Sabancı Üniversitesi ALP Direktörlüğü), Fazilet Vardar Sukan (Ege Üniversitesi, EBİLTEM), Mehmet Zaim (TEKİM), Alpagut Kara (SAM), Ferit Kasap (SAM), Orhan Aydın (OSTİM), Sedat Çelikdoğan (OSTİM), Gülnaz Karaosmanoğlu (OSTİM)

 

Adana Valiliğinin 07.01.2014 tarihli yazısıyla kuruluş onayı tebliği edilen "Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Derneği", ilk Olağan Genel Kurul toplantısını 25 Mart 2014 tarihinde yapmış ve Yönetim Kurulu İle Denetim Kurulu üyelerini seçmiştir. Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Derneği Ar-Ge İktisadi İşletmesi kuruluşu için yapılan başvuru Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünün 69084 Ticaret No ile 13.06.2014 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Haziran 2014 tarih ve 8595 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 941-942 sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

ÜSİMP 22.12.2023 tarihinde Yürütme Kurulu kararı ile "Kurumsal Sorunluluk Bildirgesi" yayınlamıştır.

ÜSİMP KURUMSAL SORUMLULUK BİLDİRGESİne tıklayarak ulaşabilirsiniz.