Bizi takip edin
Diller tr en

Genel Bilgi


Kuruluşu

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), 1997 yılında başlatılan TÜBİTAK ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri) Programının TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile 2006 yılı sonunda kapatılmasının ardından Haziran 2007 yılında kurulmuş bir platformdur.  TÜBİTAK ÜSAM kapsamında kurulan, halen dernek veya şirket tüzel kişilikleri ile üniversite-sanayi arayüz yapıları olarak faaliyet gösteren ve ÜSİMP kurucusu olan bu Merkezler aşağıda alfabetik sırada verilmiştir:

1)    Adana ÜSAM – Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araş. Mrk. Der. ve Ar-Ge İktisadi İşl.

2)    BİYOMEDTEK – Biyomedikal Teknolojiler Merkezi Derneği

3)    ODAGEM – OSTİM Ortadoğu İleri İmalat Sist. ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi A.Ş.

4)    OTAM (İTÜ Otomotiv Araştırma Merkezi, OTAM A.Ş.)

5)    SAM – Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.

6)    TTV – Türk Tekstil Vakfı (TAM Tekstil Araştırma Merkezi Kurucu Ortağı Olarak)

ÜSİMP, farklı kamu ve özel sektör gruplarını bir araya toplamış kuruluşundan itibaren giderek genişleyen bir çatı kuruluş olarak faaliyet gösteren bir oluşumdur. Özellikle Teknoloji Transfer Ofisleri sayısındaki artış yeni TTO’ların da ÜSİMP’e üyelik sürecini hızlandırmıştır. Farklı sektörlerden değişik kimliklere sahip arayüz kurumlarının katılımı ile üye sayısı 100'ü geçmiş olan ÜSİMP, “Üniversite, İş dünyası ve STK” temsilcilerini şemsiyesi altında barındırmaktadır.

 

Misyonu

ÜSİMP’in misyonu, ulusal bir işbirliği kültürü geliştirerek, üniversite-sanayi işbirliği alanında arayüz kuruluşlarının oluşturulmasına, bu yapıların kurumsallaşmasına, nitelik ve performanslarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak; ülkemizde üretilen bilgi ve teknolojilerin topluma aktarılabilmesi amacıyla teknoloji transfer uygulamalarının etkin ve verimli olarak yürütülebilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamaktır.

ÜSİMP, bu genel amaç kapsamında toplumsal sorumluluk anlayışı ile hareket etmektedir. Herhangi bir yaptırım gücü olmayan bir “sivil insiyatif” olarak kendi misyonu doğrultusunda hem üniversitelerimizde, hem sanayimizde hem de kamunun ilgili kurumlarında farkındalık yaratmaya ve imkanları ölçüsünde çalışmalara katkı sağlamaya gayret etmektedir.

 

Amaçları

Üniversitelerimizde; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında yeni teknoloji üretilmesine, üretilen bu teknolojilerin başta ulusal sanayimiz olmak üzere topluma aktarılmasının teşvik edilmesine ve ulusal bilgi ve teknoloji transfer ekosisteminin geliştirilmesine;

Sanayi Sektörünün ise; teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, ileri teknoloji üreten ve ihraç eden, üniversiteler ile etkin bir iş birliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.

 

Hedefleri

 • Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek ve bu kurum ve kuruluşlar ile bilimsel iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası ortamlarda resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmeleri ve yaygınlaştırabilmelerini sağlamak,
 • Yeni kurulacak üniversite-sanayi iş birliği kuruluşlarının kurumsallaşma süreçlerinde, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi konularında danışmanlık ve rehberlik desteği vermek,
 • Türkiye’de faaliyet gösteren arayüz kuruluşları için bir hizmet standardizasyon ve tanınırlık süreci oluşturmak ve bu kuruluşların kalitesine ve performansına katkıda bulunmak,
 • Resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi işbirliği konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamak. 

 

ÜSİMP Misyon ve Yaklaşımının Evrimi

2021 yılı itibari ile 14 yılını tamamlamış olan Platformumuzun ortaya çıkan koşul ve gereksinimlere hızla yanıt verebilen bir yapı ile ve birçok kez ihtiyaçları öngörerek, ulusal Ar-Ge ve Yenilik ekosistemimizin gelişimine paralel bir evrim sergilediği görülmektedir.

ÜSİMP kilometre taşları

Halen 100’ün üzerinde kurumsal üyesi ile önemli bir sivil inisiyatif haline gelmiş olan ÜSİMP’in ana hedefi ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğini gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkararak bilgi tabanlı ekonomi oluşturma sürecine katkı vermek; tek gücü ise ülkemizin dört bir yanına yayılmış, bu misyona adanmışlıkla gönül vermiş, her biri kendi konusunda uzman üyeleridir. Tüm etkinlikler ÜSİMP üyelerinin “imece ruhu ile” maddi ve manevi katkılar koyarak büyük özverilerle gerçekleştirilmiştir.

2007’den beri faaliyet gösteren platformumuzun ortaya çıkan koşul ve gereksinimlere hızla yanıt verebilen bir yapı ile ve birçok kez ihtiyaçları öngörerek, ulusal Ar-Ge ve Yenilik ekosistemimizin gelişimine paralel bir evrim sergilediği görülmektedir.

ÜSİMP’in kurumsal evriminin önemli kilometre taşları

 • 2022 yılında AUTM Bati Asya- Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi çalışmaları ile Global Arenada uluslararası liderlik ve ulusal ekoşistemi analiz ve güçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
 • 2021 yılında itibari ile ülkemiz Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminde ortaya çıkan koşul ve gereksinimlere hızla yanıt verebilen bir yapı ile birçok kez ihtiyaçları öngörerek, arz ve talebi birleştirmede katalizör görevi görme hedefi ile ulusal Ar-Ge ve Yenilik ekosistemimizin gelişimine paralel olarak “Değişen Dünyada Üniversite-Sanayi İş Birliği: Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” etkinlikleri ön plana çıkmıştır.
 • 2020 yılında Bilgi/ Teknoloji Transferi Ekosisteminin ana unsuru olan arayüzlerin sayısının artması ile “Birlikte Öğrenme-Birlikte Hizmet Üretme” hedefiyle ekosistem kapasitesitesinin geliştirilmesi, bölgesel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik daha nitelikli hizmet üretme çalışmaları kapsamında çok katılımlı hedefe odaklı çalıştaylar, eğitimler, işbirliği toplantıları, webinarlar ve sempozyumlar ön plana çıkmıştır. ÜSİMP’in üye ağının genişleyerek çeşitlendiği bu dönemde, sanayi Ar-Ge Merkezleri ile ilişkiler yaygınlaşmış ve sektörün ihtiyaçlarının arayüz kuruluşlarına yansıtılması konusunda özel kurgulara ağırlık verilmiştir.
 • 2019 - Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi - İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında ÜSIMP tarafından kurgulanan ve ÜSIMP Üyeleri ile yürütülmekte olan proje, ÜSİMP’in ulusal Teknoloji Transfer süreçlerinin standardizasyonu kapasite gelişimi gayretlerinin kurumsallaşmasına hizmet etmiştir. ÜSİMP Üyelerinden Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) yürütücülüğünde üyelerimiz Sabancı, Özyeğin, Okan, İstanbul Kültür ve İstanbul Arel üniversiteleriyle, İstanbul Teknopark, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, SUNUM (Kalkınma Bakanlığı, İleri Araştırma Altyapısı), VSY Biotechnology ve Atabay İlaç Sanayi Ar-Ge Merkezleri ortaklığı ve iştirakçiliği ile desteklenmektedir. Projenin “gönüllülük esasıyla birlikte öğrenme amacı ile bir araya gelen paydaşlardan” oluşuyor olması ve “kullanıcı odaklı kapasite geliştirme” ilkesini benimsemiş olması gelecekte sürdürülebilir bir işbirliği ağı olarak yapılanmasına ve giderek genişlemesine imkan verecektir.
 • 2018 itibari ile Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdinde meslek tanınırlığı süreçlerinin yürütülmesine yönelik 2014 yılında başlatılan çalışmalar sonuçlanmıştır. Teknoloji Transfer Uzmanı Resmi Tanımı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 9 Haziran 2018 tarihinde resmen kabul edilmiş ve Resmi Gazetede yayınlanmıştır (RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 09.06.2018-30446 -Mükerrer). ÜSİMP halen TTO Uzmanı Belgelendirme kuruluşu olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Bu kapsamda Üniversite-Sanayi işbirliği arayüz kuruluşları olarak faaliyet gösteren ve Teknoloji Transferi, Lisanslama ve ticarileştirme sorumlulukları yüklenmiş birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun vasıflarda eğitilmiş “TTO Uzmanı” ihtiyacını karşılayabilmeye yönelik 2012 yılından bu yana düzenlenmekte olan Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimleri’nin uluslararası tanınırlığı sağlanmıştır. ÜSİMP eğitim ve faaliyetlerinden elde edilecek “sürekli eğitim puanları” ile Teknoloji Transfer Profesyoneli uluslararası Mesleki tanınırlık belgesi olan RTTP sertifikasına yönelik olarak onaylanmıştır.
 • 2017 itibariyle birlikte hızlı büyümenin getirdiği bir kalite sorununa yönelik olarak Teknoloji Transferi hizmetlerine yönelik “benchmarking” ve kalite güvencesi altında ortak akıl ile “hizmet üretme” çalışmaları başlatıldı.
  • Teknoloji Transfer Uzmanı mesleğini tanımlanması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdindeki tanınırlığının sağlanması,
  • Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) eğitim modüllerinin kurgulanması,
  • Ulusal düzlemde Türkçe olarak verilecek eğitimlerin Teknoloji Transfer Uzmanlarının uluslararası tanınırlık belgesi olan RTTP ile ilişkilendirilmesi,
  • Yerel ekosistemdeki teknoloji transfer uygulamalarının uluslararası düzlemde tanınırlığının sağlanmaya çalışılması,
  • Ulusal mentorluk inisiyatifi ile mentorluk hizmetlerine bir kalite ve standart getirilmesi,
  • İnovasyon Karnesi, Durum Analizi, gibi on-line standardize edilmiş araçlarla kurumlara benchmarking yapılması, hizmet kalitesinin garanti altına alınması,
  • Patent fuarı etkinliği ile fikri varlıkların yerel sosyo-ekonomik katkı sağlayabilmesi için standardize süreçler geliştirilmeye çalışılması,
  • Girişimcilik ekosisteminin yerel sosyo-ekonomik odaklı olarak geliştirilmesi,
  • Stratejik ortaklıklar kurularak Sanayici ile buluşçunun birlikte çalışacağı hızlandırıcı modelinin kurgulanmasıçalışmaları bu kapsamda girişimlerdir.
 • 2016 itibariyle kurumsal ve bireysel anlamda birlikte öğrenmenin önemli bir aracının birlikte üretme olduğu görüşü ile “birlikte üretme” süreçleri tartışılmaya başlandı. Tıpkı işletmelerdeki örtük bilginin kurumsal bilgiye dönüştürülmesi süreçlerine benzer şekilde ülke düzleminde kurumların sahip olduğu ayrık yetkinliklerin ulusal yetkinliğe dönüştürülmesi süreçleri kurgulanması ve Üyelerimizin bilgi ve deneyim zenginliğinin yarattığı kaynağın/hazinenin ulusal ekosistemimizin kalite odaklı kapasite artırımı için yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlı hizmet süreçlerinin tasarlanması hedeflendi.
 • 2013’te TTO’ların desteklenmesini takiben deneyim paylaşımı ve “birlikte öğrenme” kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için “TTO Ağı”, “Girişimcilik Ağı” ve en son “İş Mentörlüğü Ulusal İnisiyatifi” gibi alt şemsiye kurguları oluşturdu. Özellikle TÜBİTAK 1513 desteği sonrasında Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaşması sürecinde ortaya çıkan eğitilmiş personel ihtiyacına yönelik girişimler başlattı ve farklı ulusal, uluslararası paydaşlar ile işbirliği içinde 15 eğitim düzenledi. Bu eğitimlerde yaklaşık 650 kişi eğitildi.
 • 2012’de TTO’ların kurgulanması gündeme gelince misyonda bir genişleme ile kamu düzleminde daha etkin rol almaya başladı. Kuruluşundan bu yana geçen dört yıldaki bilgi birikimini ve oluşturduğu uluslararası bağlantıları da kullanarak Türkiye için en uygun olduğunu düşündüğü “Teknoloji Transfer Ofisi” modeli tartışmaya açtı. Bakanlıklar, TPE, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden “politika oluşturma” çalışmaları başlattı. Dördü AUTM- Association of University Technology Managers ile imzaladığı işbirliği anlaşması sonucu davet ettiği uzmanlarla olmak üzere, 2012-2013 yılları arasında yaklaşık 700 katılımcının yer aldığı toplam dokuz çalıştay düzenledi. Çıktıları rapor halinde YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK nezdinde öneri olarak sundu.
 • 2011 yılına gelindiğinde 6 Kurucu üye aralarına 12 kurum daha alarak üye sayısını 18’e yükseltmişti. Bu yılda alınan bir stratejik karar ile mevcut birikim ve zenginliğin ülke geneline yayılabilmesi için farklı üyelik tipleri oluşturuldu; ulusal anlamda “farkındalık ve kapasite artırımı” çalışmalarına başlandı. Yeni yeni kurulmakta olan üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik birimlerin kurumsallaşması ve Ulusal Ekosistemin iyileştirilmesine yönelik etkinlikler düzenledi ve diğerlerinin içinde oldu. EPO ve TPE tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Üniversitelerinde FMH Farkındalığının Yaygınlaştırılması” projelerine önemli katkı koydu.
 • 2008 yılında gerçekleştirilen “1. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi” ilk faaliyet idi. Çok farklı kesimlerden 500 kadar katılımcıyı aynı heyecan ve tutku ile Adana’da toplayabilmişlerdi. Görüldü ki, toplumun bu konuda çok söyleyeceği vardı. Herkesi dinlemek, fikirleri damıtmak, yeni yaklaşımlar üretmek ve sonuçta Üniversitelerimizdeki zenginliği topluma katma değer yaratacak modeller oluşturmak gerekti. İşte ÜSİMP kuruluş yıllarında bu misyonu üstlendi.
 • 2007 yılındaki kuruluş misyonu yerelde mevcut noktasal deneyimleri bir şemsiye altında toplayarak “deneyim ve iyi uygulamalar havuzu” yaratmak idi.