Bizi takip edin
Diller tr en

Başkent Üniversitesi TTO


başkent tto

İletişim Bilgileri

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Tekmer Binası Fatih Sultan Mah. Eskişehir Yolu 18. Km Etimesgut/Ankara

Telefon: 0312 246 66 01

bubitto@baskent.edu.tr

http://bubitto.baskent.edu.tr/

Bilimsel üretim ve eğitim faaliyetlerindeki hedeflerin başarı ile gerçekleştirilmesinin ardından üniversite bünyesinde yaratılan katma değerin teknoloji ve yenilik alanında da toplumsal faydaya dönüştürülmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede 28.08.2014 tarihli Başkent Üniversitesi Senatosu’nda alınan kararla doğrudan üst yönetime bağlı olarak çalışan BÜ-BİTTO kurulmuş ve Bağlıca Kampüsü’nde tahsis edilen alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başkent Üniversitesi’nin 2010-2015 Stratejik Planı’nda olduğu gibi, 2016-2023 dönemi stratejik planı bünyesinde de aynı üç alan belirlenmiştir. Başkent Üniversitesi Stratejik Planı içinde birinci stratejik alan bilimsel üretim, ikinci stratejik alan öğrenmeyi mükemmelleştirmek ve üçüncü stratejik alan ise toplumun gereksinmelerine yanıt vermek olarak tanımlanmıştır. Üçüncü stratejik alanın dönemdeki tema’sı yenilikçilik ve girişimcilik stratejisidir. Bu alana yönelik olarak üniversite genelinde koordinasyon makamı olarak Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO) görevlendirilmiştir.

Türkiye genelinde 36 eğitim, sağlık, uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyetlerini sürdürmekte olan Başkent Üniversitesi’nde 10 binden fazla personel görev yapmakta ve yılda 4 milyonun üzerinde hastaya hizmet verilmektedir. Bu sayıdaki personeli, sağlık hizmeti ve sağlık alanına odaklanmış mühendislik faaliyetleri ile “İleri Sağlık Teknolojilerini” öncelikli alan olarak tanımlayan BÜ-BİTTO, mevcut sahasından aldığı verileri sanayi ve kamu kurumları ile eşleştirerek proje önerileri havuzu geliştirme konusunda yoğun çalışmalarına devam etmektedir.

abdülkadir varoğlu

Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU

Rektör Yardımcısı

kvaroglu@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu 1979 yılında Kara Harp Okulundan Topçu subayı olarak ve İşletme lisans derecesi ile, 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme yüksek lisansı, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Yönetim doktora derecesi ile mezun oldu. 1984-2004 yıllarında Kara Harp okulunda öğretim elemanı, Yönetim-Liderlik laboratuarı kısım amirliği, Sistem Yönetimi Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Akademik Danışma ve Eğitim Merkezi Başkanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü kurucu Müdürlüğü görevleri yaptı. Bir buçuk yıl süre ile Kanada Savunma Bakanlığında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı. Yarım zamanlı olarak ODTÜ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinin İşletme Bölümlerinde, TODAİE, Milli Güvenlik Akademisinde, Milli Savunma Bakanlığı SATEM, Harp Akademileri (Kara, Deniz, Hava), BİOEM, Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, Almanya NATO Okulunda dersler verdi. NATO Eğitim Grubu Bireysel Eğitim çalışma grubunda delege ve başkan olarak çalıştı. 2004 yılı sonunda Silahlı Kuvvetlerden Doçent derecesi ile Albay rütbesinden emekli oldu. Şu anda, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Varoğlu, İşletme Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Üniversitenin Uluslararası İlişkiler, Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü gibi görevler yaptı. Son yedi yıldır Üniversitenin Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Stratejik Yönetim, Liderlik, Müzakerecilik, Uluslararası Yönetim, Uluslararası Askeri Operasyonların yönetimi ve Askeri Sosyoloji konularında ulusal ve uluslararası makale ve yayımlanmış kitapları vardır.

 
arzu fırlarer

Arzu FIRLARER

BÜ-BİTTO Yöneticisi

afirlarer@baskent.edu.tr

1999 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olan Arzu FIRLARER “Biyofizik” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanlarındaki bilimsel çalışmalarına yüksek lisans ve doktora seviyesinde devam etmiştir. Yapmış olduğu çalışmalar ve iş hayatındaki deneyimleri sonucunda elde ettiği uzmanlık alanları kısaca aşağıda özetlenmektedir:

• Elektromanyetik Alanlar, Endüstriyel Uygulamaları, Genel Halk ve Mesleki Açıdan Sağlık ve Biyolojik Etkileri

• İş Sağlığı ve Güvenliği; Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Risk Değerlendirmesi, Korunma Politikaları ve Koruyucu Donanımlar

• Ulusal ve uluslararası hibe/kredi destekleri uygulanacak projelerin başvuru dosyalarının hazırlanması, uygulamaya yönelik takiplerinin yapılması, teklif dosyalarının hazırlanması ve gerekli uluslararası konsorsiyumların sağlanması

• Yurtiçi / yurtdışı hibe ve finans kaynaklarına proje başvurularının yapılması

• Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme pazarlıklarının yapılması

• ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliğine İlişkin Standart proseslerinin oluşturulması ve uygulama takiplerinin yapılması

• EFQM: Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme Sürecinin hazırlanması ve uygulanması

• Ulusal ve uluslararası teklif ve ihale dosyalarının hazırlanması

Fırlarer, 2002 yılından itibaren pek çok farklı (bilimsel, teknolojik, sosyal, KOBİ’lere yönelik) alanda proje geliştirme/yazım/yürütme tecrübesine sahiptir. Bu kapsamda, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yüzden fazla proje dosyası hazırlamış ve bu alanda birçok farklı kuruma eğitimler vermektedir. Kabul edilen projelerin birçoğunda yürütücü/eğitmen olarak görev.

Ulusal ve uluslararası bilimsel/sosyal alanda yirmiye yakın etkinlik düzenleyen Fırlarer’in uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan üç makalesi, ondört uluslararası bildirisi bulunmaktadır.

Uzmanlık alanları kapsamındaki bilimsel etkinliklerde davetli konuşmacı/panelist olarak görev almakta, topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri bünyesinde TV ve radyo programlarına katılmaktadır.

Çalıştığı kurumlar adına uluslararası ihalelere katılım deneyine sahip olan Arzu FIRLARER, yüksek bütçeli konsorsiyumların oluşturulması ve sözleşme metinlerinin hazırlanması görevlerini yürütmüştür. Eylül 2013’ten itibaren Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışırken, 28 Ağustos 2014 tarihinde BÜ-BİTTO’nun kurulması ve 1601 projesi yazımına başlanmasıyla birlikte tam zamanlı olarak BÜ-BİTTO’da görevlendirilmiş ve Ocak 2015’ten itibaren BÜ-BİTTO Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.