Bizi takip edin
Diller tr en

Üyelik İlkeleri


Madde 1: Üyelik

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili faaliyette bulunan ve/veya destekleyen tüm kurum, kuruluşlar ve yapılar veya bunların ilgili birimleri, sanayici dernek ve odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknokent Yönetici şirketleri, Ar-Ge merkezleri, üniversitelerin ilgili birimleri, araştırma enstitüleri Platform üyesi olabilirler.

 

Madde 2: Üyelik çeşitleri

Platform üyeliği, “Destekleyici Üye” ve “Arayüz Üye” olmak üzere üç ayrı statüde olabilir.

a) Üniversite sanayi işbirliği konusunda paydaşlarına uygun ortam hazırlayan ve kolaylaştırıcı hizmetler gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar “Destekleyici Üye” statüsünde,

b) Üniversite sanayi işbirliği konusunda ÜSİMP Üyelik Başvuru Formunda verilen modüler hizmetlerden en az ikisini belirli ölçüde gerçekleştiren ve bunları çeşitlendirip yaygınlaştırmayı hedefleyen kurum ve kuruluşlar “Arayüz Üye” statüsünde

Platform üyesi olabilirler.

 

Madde 3: Üyelik başvurusu veya önerisi

Üyelik kurum ve kuruluşların doğrudan başvurusu veya davet yoluyla olur. Üyeliğe davet önerisini Platform üyesi kuruluşlar yapabilir. “ÜSİMP Üyelik Formu” doldurularak başvuru yapan veya davet edilen kurum/kuruluş hakkındaki ek tanıtıcı bilgilerle, başvuru ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanlığına gönderilir. “ÜSİMP Üyelik Formu”nda hangi tür üyeliğe başvurulduğu/önerildiği belirtilir.

Platform Yürütme Kurulu, “üyelik başvurusu”nu veya “üyelik davet önerisi”ni değerlendirir ve karara bağlayarak Platform üyelerine bilgi verir.

 

Madde 4: Üyelik Hakları

Platforma Üye olan kuruluşlar aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Platform tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, vb. toplantılara ücretsiz olarak katılmak,

b) Platform tarafından ücretli olarak düzenlenen eğitimlere indirimli olarak katılmak,

c) Platform üyesi kuruluşların deneyimlerinden ücretsiz olarak yararlanmak,

d) Üniversite-sanayi işbirliği konularındaki faaliyetlerinin hizmet standardizasyonu ve tanınırlığı gibi süreç değerlendirmelerinde Platformdan ücretsiz hizmet almak.

 

Madde 5: Üyelik Yükümlülükleri

Platforma “Destekleyici” ve “Arayüz” üye olan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ederler:

a) Platformun “Çalışma İlkeleri”ne uygun hareket etmek;

b) Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatı ödemek (2024 den itibaren yıllık KDV hariç 8.500 TL aidat alınmaktadır),

c) Platform Genel Kurul toplantılarına en az bir temsilci ile katılmak,

d) Yılda bir kez Üyelik formunda belirtilen modüler hizmetler kapsamında üye kuruluşun o yıl gerçekleştirdiği etkinlikleri Platform Genel Kuruluna sunmak,

e) Platform çalışmalarına ayni ve/veya maddi katkı koymak,

f) Platform etkinliklerine aktif olarak katılmak, yeni etkinlikler için öneriler getirmek;

g) Ayrıca üyeler, gönüllülük esasıyla ve Yürütme Kurulu veya Genel Kurul’da alınacak kararlar doğrultusunda aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ederler:

i. Platform toplantılarına (Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, Çalışma Kurulları, vb.) ev sahipliği yapmak,

ii. Platform himayesinde etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklerde, lojistik organizasyon kapsamında ev sahipliği yapmak.

 

Madde 6: Üyelikten Ayrılma

Her üye, dilediği anda Yürütme Kurulu’na yapacağı yazılı bildirim ile Platform üyeliğinden çıkabilir. Üyenin istifa dilekçesi ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

 

Madde 7: Üyeliğin Düşmesi

a) Geçerli bir yazılı mazereti olmadan üst üste iki Genel Kurul toplantısına katılmadığı için Yürütme Kurulu tarafından “uyarı” gönderilen bir üye, 3. Genel Kurul’a da katılmaması durumunda,

b) Üyenin veya bağlı olduğu tüzel kişiliğin ortadan kalkması gibi her hangi bir nedenle üye olma şartlarını kaybetmiş olan, üyeler, ek karara gerek olmaksızın üyelikten ayrılmış kabul edilir.

 

Madde 8: Üyelikten Çıkarılma

a) Platformun “Çalışma İlkeleri”ne aykırı davranışlarda bulunan,

b) Platform amaçlarına uygun hareket etmeyen, Platformun amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak bir tutum takınan,

c) Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, (Yıllık katkı payını ödemeyen üyeler hakkında yapılacak işlemlere Genel Kurul karar verir.)

üyeler, Yürütme Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile Platform üyeliğinden çıkarılırlar.